Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΖΑΛΟΥΒΙΤΚΟΥ ΔΙΑΙΤΟΥΛΟΓΙΟΥ.

   Γλέπου τώρα  που γύρτσιτι  απ'τα χουριά σας για τς γιουρτές τς Πασκαλιάς όλ' πήριτι απού καναδυό κιλά, στρουγγυλιψέτι κι φουβούμι ότι τα καλουκι'ρνά φουρέματα δεν θα σας χουρούν.     Γιά αυτό ανγκσέτι τα μάτια σας ιδώϊα κι διαβάστι του Δικαπινθήμιρου Διαιτουλόγιου, θάρρουμ χάντι τα παραπανίσια κιλά που εβαλέτι στς γιουρτές κι δεν ξουδιάστι άλλις παράδις για κινούργια φουρέματα. Αλλιώς δεν θα είστι ούτι  γιά κόζμου, ούτι για καμθινά! Κινήστι απ' του ταχιά κι μη χασουμιράτι! Έχουμι κι λέμι:
   ΔΙΦΤΕΡΑ: Χαραή: Παπάρα μι γάλα.
                    Μισμέρ: Κουρκούτ ξνό μι κιφτέδις - Σαλάτα ντουμάτα - Τυρί, μιά γκρούντα  ακέρια - Φρούτου,δυό γκόρτσα στούραβα - Νιρό μπόλκου!!!
  ΤΡΙΤ':        Χαραή: Λαγγίτις μι ζάχαρ', πέντι φτάν.
                    Μισμέρ: Φασούλια Λαβανίτσας ή Σπλιώτκα - Ιλιές - 1 Κρουμμύδ' - Γλυκό,σαλιάρ - Νιρό όσου θέλτει!!
  ΤΙΤΡΑΔ':   Χαραή: Δυό αυγά μιλάτα κι μιά κούπα γάλα.
                    Μισμέρ: Πίτα (Γκιζλιμόπτα, Πλατσατούρα,πρασόπτα,πιτυρόπτα) - Σαλάτα,αντρέκλις - Τυρί,νιβατό - Γλυκό γκουμούλια - Νιρό όσου μπουρείτι!!!
  ΠΕΦΤ':      Χαραή: Τρώμι τν πίτα που απόμκει απ' τα ιχτέ του μισμέρ (Δεν πιτάζουμι καντίπουτα τώρα μι ν' κρίσ').
                    Μισμέρ: Πατάτις ξνές (μι λιμόντουζου κι πιπέρ) - Τυρί, μσή γκρούντα - Σαλάτα Γκαρμπουλάχανου - Φρούτου, ένα Δρόκνου - Νιρό μπόλκου!!!
  ΠΑΡΑΣΚΙΟΥΒΗ: Χαραή: Κρασουπάπαρα.
                    Μισμέρ: Πέτουρα μι ταζέδκια ντουμάτα - Τυρί νιβατό - Λάχανου σν αρμιά κι ένα κύπιλου αρμόζμου (προυϊριτικά) - Γλυκό μπιλντές - Νιρό όσου θέλτει!!!
  ΣΑΒΒΑΤΟΥ: Χαραή:  Ιφτά (Όχ'ι παραπάν) Λαγγίτις μι πιτμέζ.
                    Μισμέρ: Μπράνις στου φούρνου απ' του θκό μας του ποτάμ' (Βινέτκους) - Σαλάτα μαρούλ λίγου μουρόξν - Φρούτου πουρτουκάλ' - Νιρό όσου μπορείτι!!!
  ΚΥΡΙΑΚΗ: Χαραή: Δεν τρώμι καντίπουτα γιατί θα πάμι ακκλησιά κι θα πάρουμι αντίδουρου.
                    Μισμέρ: Γουρνίσιου κριάς ανακατιμένου μι χοιρινό κι μι πατάτις,στουν ταβά κι στουν φούρνου - Σαλάτα ντουμάτα μι λάδ κι ξύδ - Κρασί δυό κύπιλα απ΄ του πιρσνό (Μη πίντι παραπάν γιατί θα μιθύστι κι θα λέτι χαζουκουβέντις) - Γλυκό απ' του μαγαζί (Ότ' σας αρέζ).
  ΔΙΦΤΕΡΑ: Χαραή: Παπάρα μι γάλα.
                    Μισμέρ: Τρώμι ότ' απόμκει απ' τα ιχτέ,που ήταν μπόλκου - Σαλάτα γκαρμπουλάχανου - Φρούτου πιπόν - Νιρό μπόλκου!!
  ΤΡΙΤ':         Χαραή: Δυό αυγά μιλάτα κι μιά κούπα γάλα.
                    Μισμέρ: Αρβύθια στου τσκάλ - Τυρί νιβατό - Ιλιές - Σαλάτα ξνίθρεις μι λάπατα λίγου μουρόξν - Γλυκό ριβανί - Νιρό όσου σας τραβάει!!
  ΤΙΤΡΑΔ':   Χαραή: Πέντι λαγγίτις μι ζάχαρ'.
                    Μισμέρ: Λουκανίτσις γουρνίσι'ις τσιγαρτζμένις μι αυγά - Πατάτις τσιγαρτζμένις - Σαλάτα μαρούλ μουρόξν' - Γλυκό Ριτσέλια στου πιτμέζ - Κρασί πιρσνό μιά κούπα.
  ΠΕΦΤ':      Χαραή: Τραχανουπάπαρα.
                    Μισμέρ: Μανέστρα μι κριθαράκ'ι κι μι κουτόπουλου στου τσκάλ (Απ' του κουτόπουλου βάνουμι μέσα στου φαΐ μόγκι τα κουπανάρια κι του σαμαράκ'ι·(μπρουσνά πουδάρια κι μπτζέρις τα πιτάζουμι σιαπέρα) - Σαλάτα αντρέκλις - Φρούτου, κυδών ψμένου μι πιτμέζ - Νιρό όσου χουράει η κλοιά!!
  ΠΑΡΑΣΚΙΟΥΒΗ: Χαραή: Ιφτά λαγγίτις μι πιτμέζ.
                     Μισμέρ: Πρασόρυζου - Τυρί νιβατό - Σαλάτα ντουμάτα μι λάδ κι ξύδ - Μιά κούπα αρμόζμου - Γλυκό σαραϊλί - Νιρό όσου μπουρείτι!!
   ΣΑΒΒΑΤΟΥ: Χαραή: Παπάρα μι γάλα.
                     Μισμέρ: Φακή στου Τσκάλ - Ιλιές - Ρέγγα καπνισμέν σν ιφημιρίδα - Λάχανου σν αρμιά - Αρμόζμου μιά κούπα (Προυϊριτικά) - Φρούτου Καρπούζ - Νιρό όσου μπουρείτι.
  ΚΥΡΙΑΚΗ: Χαραή: Μην αστουχήστι κι φάτι(Θα μας χουϊάξ ου Παππάς)·θα πάμι ακκλησιά.
                     Μισμέρ: Κριάς μσκαρίσιου μι ρύζ στουν ταβά κι στουν φούρνου - Σαλάτα γκαρμπουλάχανου - τυρί μσή γκρούντα - Γλυκό απ΄του μαγαζί - Κρασί δυό κούπις απ του πιρσνό.
    Άμα φκιάστι κι φάτι αυτά τα φαϊά για δικαπέντι μέρις θα γιερέψτι,δε θα είστε νηστκοί κι θα φκιάστι μάγλα απού μκρό πιδί. Κι θα φτάστι τα 106 χρόνια τ' πάππου τ' Ματσούκα.
    Προυσέχουμι όμους κι τα παρακάτ:
    Δεν τρώμι καμμιά φουρά βράδ'.
    Τσιγάρις δεν κάμ' να τραβάτι·άμα δεν μπορείτι να του κόψτι,να τραβάτι μόγκι τρείς  τέσσιρις τ' μέρα·όχ'ι παραπάν.
    Τουν καφέ να τουν πίντι μουνάτου, χουρίς αρβύθ κι κριθάρ.
    Ζαχαράτα να μην τρώτι πουλλά·χουντραίν'!! Μακρά απού λουκούμια·ακουλνούν στα δόντια!Άσι που όποιους τρώει πουλλά απού μκρός όταν παντρέβιτι ύστιρα κάμ μόγκι κουρίτσια (Μι τούπι μια μπάμπου όταν ήμαν μκρός κι του δουκιούμι ακόμα). Φουντάνια κι νουαζέτις μακρά,μόγκι μιά μαργαρίτα απ' τς γκόλιαβις ν' ιβδουμάδα.
    Τς σαλάτις να μη τς φκιάντι σιάλτς ή τραπέτς,μουρόξνις είνι καλά.
    Να μη χλιαργιάζτι αγλήγουρα·να μουτσιαλνάτι καλά του φαΐ μι τα τσιαούλια κι ύστιρα να του σκαπιτάτι κάτ.
    Στου Τραπέζ να μην κρέντι· άμα τρώτι στα μούτα είνι καλύτιρα! Κι να μη κλωθισέστι!
    Τς λιπασιές κι τς μπτζέρις να τς πιτάζτι σιαπέρα,βλάφν!!
    Να τρώτι σι λίμπις πλακατές κι όχ'ι σι γκουβουτά πιάτα, για να τρώτι λιγότιρου!!
    Ψουμί να μη τρώτι πουλύ. Να τρώτι λίγου μόγκι όταν του φαΐ τρώϊτι μι χλιάρ (Φασούλια-αρβύθια-φακή) κι ιδώ μόγκι δυό βινέτις, όχ'ι παραπάν!
    Του βράδ' άμα πνάστι,ένα πλόχειρου μπιμπίλια ή λιφτόκαρα είνι ότ' πρέπ!
    Να μη πλαϊάζτι ένα κι ένα μιτά του φαΐ!!
    Νιρό να πίντι όσου μπουρείτι,του νιρό δεν έβλαψι καγκάνα!! Να μη του πίντι παγουμένου, μισιακό είνι καλά!! Έτσ κι αλλιώς του νιρό γιά π'χί  κι γιά νίψ'μου είνι.
    Του πιρπάτμα κι του γκιζέρ κάμ καλό·μιά βόλτα τρία χιλιόμιτρα είνι ότ' πρέπ'. Κι γιά όποιον δεν απουσταίν πέντι χιλιόμιτρα είνι ακόμα καλύτιρα.
     Τέλους, μην κάμτι καμμιά χαζαμάρα κι πστέπστι αυτά που γράφου ιδώϊα,κι ακόμα χειρότιρα τα τηρείστι κατά γράμμα κι βρούμι κάνα μπιλιά κι παέν κάνας σι κάνα νουσουκουμείου!! Άμα πάθ΄κανένας τίπουτα,ισείς να ξέρτει, ιγώ δεν ξέρου καντίπουτα!!Άκσιτι; Άκσαμι, να λέτι!!

                                                                                             Ο Ζαλοβίτης.

5 σχόλια: