Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Του Χι'λιάρκου κι η προυθισμία.

   Ου Μπάρμπα Γιάντς κάπουτι βρέθκει σι τρανή οικουνουμική ανάγκ'η.Χράζουνταν ένα χι'λιάρκου γιά να πληρώσ' τν Τράπιζα κι ου Έρμους δεν τούχει. Χτύπ'σει πουλλές θύρις απού σόϊα,χάλιψι απού φίλους στου χουριό αλλά καντίπουτα δεν γίνκει. Καγκάνας δεν τουν έδουκι. Οι μέρις πιρνούσαν κι η προυθιζμία γιά να ξουφλήσ' τν τράπιζα σκουλνούσι κι τουν μπάρμπα Γιάνν' δεν τουν είχι ου τόπους.
    Σκέφκει απου δώ σκέφκει απου κεί κι δουκήθκει τουν φίλου τ' τον Μ'χάλ που κάθουνταν στου διπλανό χουργιό. Μιά κι δυό βάν του σαμάρ στου γουμάρ ,ανιβαίν καβάλα κι κινάει γιά του χουργιό τ' Μ'χάλ.Σι δυό ώρις κι αφού είχι μουργκίσ΄γιά τα καλά έφτασι στου σπίτ' τ' Μ'χάλ κι χ'πάει τ' θύρα. Ανοίγ'ει τ' θύρα ου Μ'χάλτς τουν τηράει καλά κι τουν βάν μέσα οπ' κινάει ου ιξής διάλουγους αναμιταξύ τς.
  -Καλουσκάμτι Μ'χάλ! Τι γένιτι,πως πουρέβτι;
  -Καλά Γιάνν ισείς πάλι; Πως κι μας δουκήθκεις βραδιάτκα;
  -Άστα Μ'χάλ βρίσκουμι σι τρανή ανάγκ'η κι απ΄τη σένα χράζουμι δυό πράγματα. Να μι δώσ'εις ένα Χι'λιάρκου κι προυθιζμία τρείς μι τέσσιρις μήνις να στου γυρίσου πίσου!
   Ου Έρμους ου Μ'χάλτς που ήξιρνι καλά τ' τζιέπη τ, του απαντάει ένα κι ένα.
  -Προυθιζμία Γιάνν σι δίνου όσην θέλτς. Μόγκι να μι σχουρέσς αλλά χι'λιάρκου δεν έχου να σι δώσου!!!
                                                                                                                       Ο Ζαλοβίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου