Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Μόγγι του πάγιου!

        Σ' ένα καφινείου βράδ' σι χουριό απ' του Γριβινό,είνι μαζουμέν' όλ'οι οι χουριανοί. Άλλ' παίζν 66, άλλ' μπιρίμπα κι άλλ' τάβλι΄. Ικείν ν' ώρα μπαίν' κι ου Σιώμους  μέσα που μόλις είχι ακούσ' τα κινούγια οικουνουμικά μέτρα απ' τν τηλιόρασ' κι λέει:
       -Α! Ρα! Τα εμαθέτι τα κινούργια μέτρα που ανακοίνουσι η κυβέρνησ' τ' Αλέξ'; Πως μας ξιγέλασαν κι τς ψήφσαμι αφνούς ρα πιδιά;  Του παράκαναν ντίπ γιά ντίπ  κι όπους παέν θα μας βάλν φουρουλουγία  κι όταν  φκιάνουμι τ' δλειά μι τς γναίκις μας στου κριββάτ !! Όπους  γένιτι στ Δηί (ΔΕΗ), στου τηλέφουνου κι στου νιρό!
        Πιτάζιτι τότι κι ου πάππους ου Κουλούσιας κι λέει:
      -Μμμμ! Τότι ιγώ που δεν μπουρώ να φκιάσου καντίπουτα μι τ' θκιάμ, θα  τς πληρώνου μόγκι ...του πάγιου!!

                                                      Ο Ζαλοβίτης.

1 σχόλιο: